Logo mobilne

Edello geo

Wall tile

Edello grey

Edello grey

Wall tile

448 x 223 mm

Gloss

1.5 m2

Edello graphite

Edello graphite

Wall tile

448 x 223 mm

Gloss

1.5 m2

Wall decor

Edello geo

Edello geo

Wall decor

448 x 223 mm

Gloss

11 pcs.

Wall strip

Steel 11

Steel 11

Wall strip

448 x 15 mm

Gloss

15 pcs.

Porcelain stoneware tile

Pinia grey

Pinia grey

Porcelain stoneware tile

450 x 450 mm

Gloss

1.62 m2